پنجمین مسابقه 99
چهارمین مسابقه99
دوازدهمین مسابقه98
جام فجر 98
قهرمانی 97 بزرگسالان
جام فجر 97
قهرمانی97
هجدهمین مسابقه 97
شانردهمین مسابقه 97
سیردهمین مسابقه97
بازدهمین مسابقه97
ششمین مسابقه97
جام رمضان97
قهرمانی سال96
هفتمین مسابقه پرش 96
چهارمین مسابقه 96
اولین مسابه پرش سال96(عکاس : عرشیا اخباریه )
چهارمین مسابقه درساژ95
جام فجر 95
پانزدهمین مسابقه 95
سیزدهمین مسابقه 95
قهرمانی کشور (رده جوانان نوجوانان و نونهالان) پارادایس
مسابقات قهرمانی 95
پنجمین مسابقه پرش با اسب سال 95
مسابقات قهرمانی سال 94
دوازدهمین مسابقه پرشبا اسب 94
یازدهمین مسابقه پرش با اسب سال 94
جام نقش جهان سال 94
چهارمین مسابقه پرش با اسب سال 94 پارادایس
مسابقه درساژ سال 93
مسابقات قهرمانی سال 93
دهمین مسابقه پرش  با اسب سال93
مسابقه پرش با اسب سال 93
مسابقات قهرمانی پرش با اسب سال92
هفدهمین مسابقه پرش با اسب سال92 اصفهان
شانزدهمین مسابقه پرش  سال 92
پانزدهمین مسابقه پرش با اسب سال 92
مسابقه استقامت پارادایس
جام پارادایس سال 87