چرا درساژ ؟
 
(OBJECTS AND GENERAL PRINCIPLES)
 
هدف از درساژ
 
1- توسعه هماهنگ فیزیک و توانایی های اسب می باشد، که در نتیجه آن اسبی آرام، نرم (SUPPLE)، آزاد (LOOSE) و منعطف و در عین حال با اطمینان به نفس، هوشیار و با اشتیاق که قادر به فهم و درک کامل سوارکار خود می باشد، تربیت می گردد.
 
کیفیت خصوصیات اسب به شکل زیر آشکار می گردد:
 
 آزادی و نظم در روش های حرکت. هماهنگی، سبکی (LIGHTNESS) و راحتی حرکات. سبکی بخش قدامی اسب و فعالیت بخش خلفی یعنی کفل و پاها که موجب خلق تحرک مکانی (LIVELY   IMPULSION) می گردد. پذیرش دهنه توسط اسب، با داشتن اطاعت کامل و بدون هیچگونه انقباض و یا مقاومت.
 
2- لذا اسب با توجه به آنچه که از وی خواسته می شود به نظر می رسد که حرکات را خود او انجام می دهد. بنابراین اطمینان و بی توجهی که اسب به کنترل سوارکار پیدا می کند موجب می گردد که در هنگام اجراء حرکات کاملاً در خطوط مستقیم حرکت کرده و در خطوط منحنی مقدار خفیفی به بدن خود انحناء ببخشد.
 
3- قدم این چنین اسبی منظم، آزاد و راحت می باشد. یورتمه این اسب آزاد، سبک، منظم، مداوم و متحرک و چهارنعل این اسب نیز یکپارچه، سبک و راحت و موزون می باشد. بخش خلفی(کفل ) این اسب هرگز بی تحرک یا ضعیف نمی باشد و به کوچک ترین اثرات سوارکار عکس العمل نشان می دهد و در نتیجه به تمامی بدن وی جان و روح تازه ای
 
می بخشد.
 
4- چنین اسبی با تحرک مکانی بالا و نرمش مفاصل، بدون هیچگونه مقاومت، اثرات مختلف سوارکار را سریعاً پذیرفته و به دقت و آرامش و هماهنگی و تعادل تمام حرکات را چه به صورت فیزیکی و چه به صورت ذهنی اجرا می نماید.
 
5- در کلیه حرکات، حتی در هنگام ایست کامل اسب می بایستی به دهنه باشد (ON THE BIT). هنگامی اسبی را به دهنه می گویند که گردن را در حالتی که به صورت منحنی می باشد(با توجه به میزان تعلیم و درجه تجمع و یا کشیدگی حرکات) کما بیش بالا گرفته و دهنه را به راحتی بپذیرد و تماسی نرم و سبک با دهانه برقرار سازد. در این حالت، سر اسب در حالتی که بین دو گوش بالاترین نقطه بدن وی بوده و پهنای صورت کمی جلوتر از خط عمود می باشد و می بایستی کاملاً ساکت و بی حرکت باشد و هیچگونه مقاومتی به دست سوارکار نشان ندهد.
 
6- آهنگ حرکات در یورتمه و چهارنعل نتیجه هماهنگی کامل اسب می باشد که در حالت نظم و تحرک و تعادل از خود می تواند نشان دهد. یکنواختی حرکات می بایست در کلیه تمرینات یورتمه و چهارنعل در هر سرعت خواسته شده حفظ گردد.
 
7- نظم در گامها اساس اصلی درساژ می باشد.
 
 
 
  شریسا غفاری
 
  paddock