صندوق پستی  : daneshpanah@clubparadise.ir

تلفن
09131117505

 
031-38762938

031-32201153

 داخلی 308 

 فاکس :32207533-031