تبریک به  آقای علیرضا بصیری مربی پر سابقه پارادایس در کسب رتبه چهاردهم  روز دوم جام پدیده سازان 4 در رده 140