کسب مقام قهرمانی رضا آزادی پور سوارکار نوجوان پارادایس در دره نوجوانان روز اول مسابقات جام نقش جهان اصفهان
کسب مقام پنجم علیرضا محکم کار در رده c1  بزرگسالان 
کسب مقام  سوم علی فرهمند دررده جوانان  وکسب مقام چهارم سامان رحمتی در رده نونهالان همچنین  کسب مقام چهارم علیرضا هفت برادران در رده نوجوانان  درروز اول مسابقه جام نقش جهان تبریک میگوییم