آخرین رتبه بندی سوارکاران پرشی تا تاریخ 9 خرداد
تبریک به محمد حسین مکاری نژاد برای کسب مقام دهم رنکینگ کشور