به گزارش پایگاه خبری پدوک، اولین مسابقات **CSI مورخ 6 الی 8 خرداد ماه در باشگاه سوارکاری بام برگزار شد.
در فینال این مسابقات محمد حسین مکاری نژادسوارکار اصفهانی که یکی از سوارکاران خوش استیل و با اخلاق کشورمان است به دلیل استفاده از مچ بندهای غیر قانونی توسط سرداور مسابقات اخراج شد که با حواشی بسیاری روبرو بود.

به همین جهت با ایشان و سایر افراد مطلع گفتگو کردیم تا با روشن شدن این موضوع سوارکاران مطلع شوند و دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.
در مسابقات بین المللی، سوارکاران موظفند قبل از ورود به مانژ اصلی به محل "هایند بوت چکینگ" مراجعه و تائید کلانتر مسئول را از درست بسته شدن پابند ها کسب نمایند. کلانتر در این مرحله نوع پابند ها را بازدید می کند و از اینکه بر آمدگی های داخل آن نرم باشد و اینکه پابند در جای صحیح قرار داشته باشد، جسم خارجی در آن نباشد و بند و چسب های آن به گونه ای محکم نباشد که پوست اسب جمع شود و تحت فشار زیادی قرار نگیرد و یا در راه رفتن اسب اختلال ایجاد نکند، اطمینان حاصل نمایند.

البته قوانین جدیدی در این خصوص وضع شده است که حتی مسابقات سطوح بالای بین المللی را تحت تاثیر قرار داده و اعمال نظر به نوعی سلیقه ای دیده می شود.
محمد حسین مکاری نژاد دچار همین موضوع شد و با وجود اینکه در مسابقات *4 CSI باکو و قهرمانی کشور و حتی روزهای قبل اولین مسابقات **CSI ایران از همین مچ بندها استفاده کرده بود، در روز فینال مچ بند های اسبش توسط سرکلانتر میدان بازدید شد و به دلیل اینکه زائده های بندهای آن از جسم سختی ساخته شده بود، غیر قانونی محسوب شده و متاسفانه اخراج شدند.

البته اسب دوستی و شخصیت خوب محمد حسین مکاری نژاد بر هیچ کس پوشیده نیست و او هم مانند خیلی از سوارکاران ما از این قانون جدید مطلع نبود و متاسفانه با وجود شانس زیادش در کسب مقام خوب، از دور مسابقات خارج شد. امیدواریم جامعه سوارکاری ما با مطالعه بیشتر در خصوص قوانین جدید دیگر دچار چنین مشکلاتی نشوند