بخشنامه ششمین دوره جام صدران پیشرو اسب

 


 

متن خبر :

 :o:بخشنامه ششمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)

۱۱ الی ۱۴ شهریور ۹۹