دستورالعمل اجرایی هندیکاپری مسابقات اسبدوانی کشور در سال ۹۹

 


 

متن خبر :


ضمن عرض ادب و آرزوی سلامتی برای مالکان، مربیان و اسب دوستان گرامی؛

دستورالعمل اجرایی هندیکاپری مسابقات اسبدوانی کشورمان در سال ۹۹ بدین ترتیب ابلاغ میشود:

:white_check_mark:الف. از این به بعد به هر مسابقه تنها توسطِ دو هندیکاپر ریتینگ داده شده و نامِ هندیکاپرهای ریتینگ دهنده زیر هر کورس در جدول مسابقات درج میشود.

:white_check_mark:ب. در صورت وجود سوال یا درخواست بررسی مجدد، صرفا به درخواست مربی (به عنوان فردِ حقوقیِ مسئول) و تنها از طریق سامانهی آنلاین، پاسخ داده خواهد شد.
بدین منظور دو هندیکاپر دیگر که آن کورس را قبلتر بررسی نکرده اند، یک بار دیگر به کورس ریتینگ دهی میکنند. لازم به ذکر است از هیچ طریق دیگری هندیکاپرها مجاز به پاسخگویی به مربیان و دیگر افرادی که خود را مرتبط با اسب معرفی میکنند، نیستند. بنابراین افرادی که بخواهند از طرق دیگر در مورد ریتینگ اسبها با هندیکاپرها ارتباط بگیرند، مرتکب تخلف انضباطی شده اند.

:white_check_mark:ج. در صورتیکه مربی همچنان سئوال یا درخواست بررسی مجدد داشته باشد، ریتینگ اسبها توسط عضو ارشد و ناظرِ کمیته ی هندیکاپری، که در فرآیند ریتینگ دهی و اجرای مسابقات هندیکاپری حضور ندارد، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

:white_check_mark:د. در صورتی که همچنان مربی نسبت به ریتینگ اسبش سوال داشته یا درخواست بررسی مجدد داشته باشد، بنا به هماهنگی های صورت گرفته توسط کمیته هندیکاپری، داده های خام و فیلم مسابقه در ایمیلی با حضورِ نماینده فدراسیون سوارکاری، برای هندیکاپرهای رسمیِ کشورهای عضوِ کتاب اول اسبدوانیِ فدراسیون جهانی فرستاده شده، و ریتینگ آن اسب این بار توسط یکی از هندیکاپرهای کشورهای مرجع اسبدوانی جهان مورد بازنگری قرار میگیرد.
ریتینگی که هندیکاپرهای رسمی بین المللی به اسبِ مورد نظر میدهند، در حکم فصلالخطاب بوده و پس از آن دیگر هیچگونه استیناف یا اعتراضی نسبت به ریتینگ آن اسب وارد نیست.

:o2:د۱. مبلغ بررسی مجدد ریتینگ اسبها توسط هندیکاپرهای بین المللی ۳۰۰ پوند بوده و در صورت تایید محتوای اعتراض توسط هندیکاپر بین المللی، تمامِ این مبلغ به مربی عودت داده شده و از حقوق هندیکاپرها کسر میگردد.
لازم به ذکر است پیش از ارسال اعتراض، ادعای مربی به شکل شفاف طی قراردادی با کمیته ی هندیکاپری تصریح میگردد و کمیته ی هندیکاپری به صورت حقوقی موظف میشود در صورت صحت ادعای ذکرشده در قرارداد، مبلغ ۳۰۰ پوند را به مربیِ درخواستدهنده بازگرداند.

:o2:د.۲. در صورت افزایش ریتینگ اسب یا عدم کاهش آن مطابق بندهای قرارداد، ریتینگ اسب نیز تغییری نکرده یا افزایش خواهد یافت.

:o2:د.۳. هندیکاپرهایی که در مجموع استینافهای داخلی و خارجی ۳ بار دچار خطا در ریتینگ دهی شده، ملزم به شرکت در دورهی بازآموزی میشوند و اگر بیش از ۶ بار در مجموع استینافهای داخلی و خارجی این اتفاق بیفتد، گواهی هندیکاپریِ آن فرد باطل میگردد.

:o2:د.۴. مطابق مذاکرات صورت گرفته توسط کمیته هندیکاپری، فرآیند بند د. تنها در خصوص اسبهایی که ریتینگ آنها ارتقاء پیدا کرده است، به جریان میفتد؛ و ریتینگِ اسبهایی که کاهش ریتینگ، عدم تغییر و یا عدم رقابت موثر (به تشخیص سرکلانتر) داشته اند، توسط هندیکاپرهای بین المللی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و بنا بر آیین نامه ی مصوب صرفا بر عهده ی هندیکاپر و کمیته ی استیناف داخلی است.

:o2:د.۵. همچنین بازبینی و استینافِ ریتینگ صرفا مختص اسبهایی است که عملکرد موثر و رقابتی داشته اند و مقام تصمیم گیر در تشخیص این مسئله سرکلانتر میدان است.
به زودی دستورالعملی در همین زمینه از طرف معاونت اسبدوانی و در رابطه با شرح وظایف کلانتران در سال ۹۹ منتشر میشود.


کمیته هندیکاپری و معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا