بخشنامه اردوی مجازی جهت مربیان و سوارکاران پارادرساژ

 

فدراسیون سوارکاری در نظر دارد با توجه به شرایط کرونا در کشور اردوی مجازی جهت مربیان و سوارکاران علاقمند به رشته پارادرساژ را با نظارت خانم پاتریشیا برگزار نماید .
علاقمندان میتوانند با مطالعه بخشنامه ذیل از شرایط شرکت در اردو فوق آگاه شوند.