تصویب نامه هیات محترم وزیران با موضوع معافیت تجهیزات ،وسایل و لوازم ورزشی از پرداخت سود بازرگانی

 


 

متن خبر :

تصویب نامه هیات محترم وزیران با موضوع معافیت تجهیزات ،وسایل و لوازم ورزشی اهدایی از سوی کمیته بین المللی المپیک،کمیته بین المللی پاراالمپیک،فدراسیون های جهانی وکنفدراسیون های قاره ای و سایر اشخاص از پرداخت سود بازرگانی به پیشنهاد و تایید فدراسیون ورزشی مربوطه ،تایید وزارت ورزش و جوانان و موافقت وزارت صنعت ،معدن و تجارت