بخشنامه سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آزمون