جلسه تخصصی کمیته فنی ولتینگ فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا

 


 

جلسه تخصصی کمیته فنی ولتینگ فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا با حضور کاظمیان دبیر فدراسیون، باقری رئیس کمیته و دیگر اعضای کمیته به منظور بررسی عملکرد کمیته در سال ۹۸ و برنامه ریزی سال ۹۹ در روز ۱۲خرداد در فدراسیون سوارکاری برگزار شد.