براساس قوانین مبارزه با دوپینگ، بین درمان و استفاده غیرمجاز از دارو هیچ تفاوتی وجود ندارد

براساس قوانین مبارزه با دوپینگ، بین درمان و استفاده غیرمجاز از دارو هیچ تفاوتی وجود ندارد 


بنابراین استفاده از هر دارویی در زمان مسابقه برای بازگرداندن عملکرد طبیعی حیوان، دوپینگ محسوب شده و تخلف است و از آنجا که یکی از اهداف فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران اجرای مسابقات اسبدوانی و سوارکاری در محیطی پاک و عادی از این پدیده شوم می باشد، کمیته مبارزه با دوپینگ این فدراسیون در تحقق این هدف از هیچ کوششی فرو گذار نبوده و مصمم است تا با مطمئن ترین و امن ترین روش نسبت به اخذ نمونه و ارسال آن به آزمایشگاه های مرجع اقدام نماید.

 در این راستا آخرین نسخه لیست داروهای ممنوعه به پیوست در اختیار تمامی سوارکاران، مربیان و مالکین محترم قرار می گیرد.

  روابط عمومی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا