بیست و چهارمین مسابقه پرش با اسب

جمعه ششم دی ماه ۱۳۹۸ 
باشگاه سوارکاری پردیسان

ترتیب شروع رده ها:
1-ردهD1بزرگسالان(110-115)
   (دوبخشی مخصوص)
2-رده E
3-رده مبتدی
4-رده آزمون ورودی سوار مبتدی

بازدید مسیر D1 بزرگسالان 10:00
ورود اولین سوارکار ساعت 10:30

*مهلت ثبت نام حداکثر تا ساعت 12 ظهر پنجشنبه 98/10/5 فقط از طریق سایت هیات سوارکاری استان اصفهان و بعد از آن در محل مسابقه بصورت 1/5 برابر انجام میگردد.