اطلاعیه مهم در خصوص واردات اسب


 
 

متن خبر :
به اطلاع واردکنندگان و جامعه سوارکاری می رساند کلیه  اسب هایی که بدون اخذ نظریه فدراسیون و ثبت در سامانه ورزشی، وارد کشور شده یا می شوند و همچنین نتاج آن اسب ها به هیچ عنوان حق حضور در مسابقات رسمی اعم از کشوری، استانی و یا شهرستانی را ندارند . چنانچه  اسبي بدون در نظر گرفتن اين شرايط وارد کشور شود ، فدراسيون هيچ مسئوليتي در قبال ورزشي محسوب شدن آن و نتاج آنها ندارد . این اطلاعیه به منزله بخشنامه رسمی بوده و  مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده برگزار کنندگان و روسای محترم هیاتهای سوارکاری استان و شهرستان می باشد .