نتایج نوزدهمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال ۹8
جمعه3 آبان ماه١٣٩8- باشگاه سوارکاری ایران زمین
مطابق تقویم ورزشی هیات سوارکاری استان اصفهان نوزدهمین مسابقه پرش با اسب این هیات در روز جمعه 3 آبان ماه ماه به میزبانی باشگاه سوارکاری ایران زمین در 5رده آزمون ورودی سوار مبتدی، مبتدي ،رده E ، رده D1 بزرگسال و رده C1 بزرگسالان برگزار گردید.
نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران در این مسابقه می باشد.
رده آزمون ورودی سوار مبتدی:
- امیرحسین عباسی با اسب سرتا از باشگاه ایران زمین
رده مبتدی:
- دانیال محتشم با اسب سلین از باشگاه پردیسان
- ستاره نصراصفهانی با اسب شورش از باشگاه ماهان
- سید علی نژاد موسوی با اسب بولووی از باشگاه پارادایس
- سعید یزدانی با اسب یونیک 
رده D1 بزرگسال :
- مقام اول: علی کریمی با اسب فرنسیا از باشگاه اصفهان
- مقام دوم: محمد متین آزیدهاک با اسب ادوارد از باشگاه ایران زمین
- مقام سوم: علی شیروانی با اسب ابراس از باشگاه ایران زمین
- مقام چهارم: مهدی خدامی با اسب کنان از باشگاه ایران زمین
- مقام پنجم: کامران علیان با اسب روبینا زد از باشگاه ایران زمین
- مقام ششم: حمیدرضا استرکی با اسب استرلا بی از باشگاه شبدیز
رده C1 بزرگسالان:
- مقام اول : علی کریمی با اسب واتینگا از باشگاه اصفهان
- مقام دوم: علی فرهمند با اسب کازانو از باشگاه ایران زمین

- مقام سوم: محمد حسین جنتیان با اسب گیگا بایت از باشگاه ماهان