كسب مقام چهارم ردهcبزرگسالان توسط آقاي محمد دانشپناه 
کسب مقام هفتم رده c1بزرگسالان جام بزرگ البرز توسط