هیات سوارکاری استان اصفهان
شانزدهمین مسابقه پرش با اسب

"روز دوم مسابقات لیگ پرش"

جمعه ۵ مهرماه ۱۳۹۸ 
باشگاه سوارکاری پارادایس

1-رده آزمون ورودی سوار مبتدی
2-رده مبتدی
3-رده E
4-ردهD1بزرگسالان(روز دوم لیگ)
   ( تیمیA2/انفرادیA2)
5-رده Cبزرگسالان(دو بخشی)

بازدید مسیر آزمون ورودی 9:30
ورود اولین سوارکار ساعت 10:00

* مهلت ثبت نام حداکثر تا ساعت 12 ظهر پنجشنبه 98/07/04 فقط از طریق سایت هیات سوارکاری استان اصفهان و بعد از آن در محل مسابقه بصورت 1/5 برابر انجام میگردد.

* رده بندی اسب در مسابقه تیمی برای کلیه سوارکاران آزاد میباشد ولی در بخش انفرادی مسابقه،سوارکاران بزرگسال حرفه ای و مربیان فقط با اسب مخصوص ردهD1 میتوانند در رده بندی قرار گیرند.

* اعضای تیمها که قصد شرکت در بخش انفرادی مسابقه را دارند میبایست  نسبت به ثبت نام خود از طریق سایت هیات تا مهلت مقرر اقدام نمایند.

* تنها تیمهایی میتوانند در مسابقه لیگ شرکت کنند که وجه ثبت نام تیم خود را پرداخت نموده باشند