افتخار آفرینی آقای مهرداد امین را در کسب مقام سوم در رده ملی ارتفاع ۱۲۰ مسابقات CSI**W به اين سواركار ارزنده و موفق پارادايس تبريك مي گوييم و آرزومند موفقيت هاي ايشان در عرصه هاي ملي و بين المللي هستيم