اطلاعیه کمیته جشنواره ها و زیبایی در خصوص برگزاری دوره آموزشی سرکلانتری:


 
 

متن خبر :


اطلاعیه کمیته جشنواره ها و زیبایی در خصوص برگزاری دوره آموزشی سرکلانتری:

شرکت کنندگان در این کلاس اگر جز لیست کلانتران کمیته جشنواره ها و زیبایی باشند ، پس از قبولی در دوره آموزشی نیاز به ۲ دوره کارآموزی خواهند داشت.
اگر جز لیست کلانتران کمیته جشنواره ها و زیبایی نباشند ، پس از قبولی بایستی ۵ دوره کارآموزی را سپری کنند.