كسب مقام اول رده آزاد بانوان در بيست و هفتمين مسابقه پرش با اسب استان اصفهان را به خانم نيوشا عباسي تبريك ميگوييم