كسب مقام ششم رده جوانان توسط آقاي عليرضا هفت برادران در اولين فستيوال اسب ايراني را به اين قهرمان عزيز تبريك ميگوييم