رده بزرگسالان :مقا م سوم: مهرنوش عامری با اسب شیوار از باشگاه پارادایس

 رده o2 مالکین - مقام چهارم:امیرحسین عامری با اسب کالوارو از باشگاه پارادایس
- مقام پنجم: احمدرضا فتحی با اسب تنشی از باشگاه پارادایس