قابل توجه جامعه اسبدوانی کشور


 
 

متن خبر :


با توجه به درخواست یکی از مالکین از دادستان محترم امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات از جوایز اهدائی به مالکین، مربیان و چابکسواران ادارۀ امور مالیاتی طی نامه ای موارد را از فدراسیون استعلام نموده است.
نامه مالک معترض و نامه اداره مالیاتی جهت آگاهی به پیوست می باشد .ضمناً نتیجه پیگیریها و اقدامات متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
روابط عمومی فدراسیون سوارکاری