انتصاب دکتر حسین ضیابری به عنوان مسئول کمیته دامپزشکی هیات سوارکاری استان اصفهان
انتصاب دکتر حسین ضیابری به عنوان مسئول کمیته دامپزشکی هیات سوارکاری استان اصفهان

انتصاب دکتر حسین ضیابری به عنوان مسئول کمیته دامپزشکی هیات سوارکاری استان اصفهان