اطلاعیه مهم

 
 
به اطلاع کلیه مالکین محترم اسبهای ورزشی می رساند برابر استعلام اخذ شده از فدراسیون جهانی سوارکاری(FEI)، فدراسیون جهانی اسبدوانی (IFHRA)، سازمان جهانی اسب عرب (WAHO)، سازمان اروپائی اسب عرب (ECAHO) و کمیته تبارنامه آسیایی اسب تروبرد (ASBC) و تمامی سازمانهای بین المللی دیگر که فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا. عضویت رسمی آنها را دارد. اعلام گردیده است که بنابراین قوانین و پروتکل های حاکم بر اسب ورزشی هویت گذاری و صدور شناسنامه و یا پاسپورت ورزشی توسط فدراسیون ملی (NF) قابل پذیرش بوده و امکان شرکت دادن اسبهای ورزشی خارج از این سیستم در هیچ مسابقه و رویدادی وجود ندارد.
بنابراین فدراسیون سوارکاری اعلام می نماید هیچگونه مسئولیت حقوقی و مالی را در قبال میکروچیپ گذاری و صدور هرگونه مدرک که از سوی سازمانها، نهادها و افراد شخصی صورت می گیرد را نمی پذیرد.
موارد فوق الذکر به بالاترین مراجع تصمیم گیری در قوای اجرائی، مقننه و نظارتی کشور منعکس و درخواست حل مشکل مالکین گردیده است.