طی حکمی از سوی کمیته ملی المپیک رئیس فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا به عنوان عضو کمیسیون آموزش کمیته ملی المپیک منصوب گردید.

طی حکمی از سوی کمیته ملی المپیک رئیس فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا به عنوان عضو کمیسیون آموزش کمیته ملی المپیک منصوب گردید.

این کمیته مشتمل بر 11 عضو می باشد که شامل معاونین فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان و معاون وزارت آموزش و پرورش، 3 رئیس فدراسیون و هفت نفر از اساتید برجسته دانشگاهی کشور می باشد.

مهمترین وظیفه کمیته مذکور تدوین کننده استراتژیهای اصلی آموزش ورزشی در کشور می باشد.