کسب عناوین برتز پارادایسی ها در جام آزمون


تبريك ويژه به آقاي علي محمد سلامتيان در كسب عنوان دهم رده مالكين جام آزمون


كسب مقام پانزدهم جام آزمون در رده ١٢٥ توسط آقاي امير حسين مكاري نژاد را به اين مربي عزيز و سواركار با افتخار پارادايس تبريك ميگوييم