9 آذر شهر تاریخی اصفهان میزبان دومین دوره رویداد بین المللی سواری استقامت نقش جهان خواهد بود.
نکته حائز اهمیت این دوره از رقابتها برگزاری مسابقات بین المللی 2* برای اولین بار در کشور است.
شرایط شرکت در این دوره از مسابقات:
1- گذراندن دو مسابقه 40-60 کیلو و دو مسابقه 80 کیلومتر سرعت محدود توسط اسب و سوار در طی دو سال اخیر
2- حداقل سن اسب 6 و 7سال برای مسابقات 1* و 2*
3- داشتن میکروچیپ و شناسنامه مورد تائید فدراسیون سوارکاری کشور/ مورد تأئید فدراسیون جهانی سوارکاری
4- داشتن گواهی سلامت اسب از دامپزشکی مبداء