اطلاعیه رسمی فدراسیون جهانی اسبدوانی مبنی بر عضویت فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.


 
 

متن خبر :

 
ضمن تبریک به تمامی علاقمندان به اسبدوانی و مالکین و مربیان و چابکسواران این رشته به اطلاع می رساند پس از تصویب مجمع عمومی فدراسیون جهانی اسبدوانی به تاریخ 9 اکتبر سال 2018 در کشور فرانسه فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا. به عضویت رسمی فدراسیون بین المللی پذیرفته شده است.
براساس پروتکلهای امضاء شده توسط روسای فدراسیون جهانی اسبدوانی و رئیس فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا. تمامی مربیان، چابکسواران، کادر اجرائی مسابقات و اسبهایی که در اسبدوانی شرکت می کنند از این پس می بایستی توسط فدراسیون ثبت و فرمهای لازم جهت فدراسیون جهانی ارسال و در هر ثبت بین المللی گردند.
بدیهی است برگزاری مسابقات خارج از چهارچوب توافقی با فدراسیون جهانی منجر به خروج ثبت اسبها و مالکین و ... خواهد شد و در هیچ مسابقه رسمی امکان حضور نخواهد داشت. یادآوری می شود با عضویت در فدراسیون جهانی و اقدامات سالهای اخیر امکان حضور اسبهای تروبرد در مسابقات اسبدوانی خارج از کشور فراهم گردیده است و امیدواریم به زودی شاهد شرکت اسبهای ثبت شده در فدراسیون در مسابقات بین المللی اسبدوانی در سایر کشورهای جهان باشیم.
تصویر گواهی عضویت و نیز نامه رئیس فدراسیون جهانی اسبدوانی به فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا. به پیوست جهت اطلاع عموم علاقمندان در دسترس قرار می گیرد.
 
روابط عمومی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.