یزدان ملا افضل
قهرمان و نایب قهرمان رده نو نهالان جام استاد جمشد خانی
از باشگاه پارادایسکسب مقام دهم رده 130بزرگسالان توسط آقای علیرضا محکم کار و کسب مقام یازدهم رده 120بزرگسالان توسط آقای محمد محکم کار در جام استاد جمشید خانی
از باشگاه پارادایس