اطلاعیه مهم جشنواره زیبایی شهر آفتاب2مالکین محترم شرکت کننده در جشنواره رده B شهر آفتاب:
خواهشمند است نسبت به دریافت گواهی تست مشمشه و مجوز حمل از سازمان دامپزشکی شهرستان مربوطه جهت اسبهای شرکت کننده در جشنواره اقدامات لازم را اعمال فرمایید.
بدیهی است از حضور اسبهای فاقد گواهی معتبر در جشنواره ممانعت به عمل خواهد آمد.
@feiri_news