قابل توجه واردکنندگان اسبهای ورزشی


از آنجاکه ارائه مجوز فعالیت اسبهای ورزشی انحصارا در اختیار فدراسیون سوارکاری می باشد. لذا مقتضی است تمامی افرادی که اقدام به واردات اسب و اسپرم می نمایند قبل از خرید و واردات با ارائه مستندات لازم مجوز انجام فعالیتهای ورزشی در تمامی رشته های سوارکاری را از فدراسیون سوارکاری دریافت نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت از حضور اسبهای مذکور و تولیدات آنها در تمامی مسابقات سوارکاری ممانعت به عمل خواهد آمد. لازم به ذکر است سامانه هوشمند این فدراسیون جهت ثبت اسبهای استعلام شده فعال می باشد و فقط به اسبهای دارای مجوز وتولیدات آن ها اجازه ثبت نام درکلیه مسابقات را خواهد داد.

روابط عمومی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا