گزارش تصویری از حضور قورچیان در جلسه مشترک با رییس فدراسیون جهانی کمانگیری روی اسب


جلسه ی مشترک رییس فدراسیون جهانی کمانگيري روي اسب و رییس فدراسیون جهانی تنت پگينگ آقایان کيم یانگ ساپ و محمد عیسی الفيروز با حضور علی قورچيان مسؤل کمیته ی هنرهای رزمی سواره فدراسیون سوارکاری و مسؤل کمیته برنامه ریزی فدراسیون جهانی با هدف نهایی سازی اهداف و برنامه ریزی مسابقات جهانی.