با تبريك به خانواده بزرگ اسبدواني كشور به اطلاع ميرسانيم


با پيگيريهاي به عمل امده و تهيه تمامي اسناد و مدارك مورد نياز و با همكاري مالكين محترم در روز جاري و در مجمع عمومي فدراسيون اسبدواني دو پيروزي مهم پس از حضور فعالانه نماينده كشورمان و نمايش فيلم و گزارش مكتوب جامع و ارايه تمامي مستندات لازم بدست امد.

عضويت فدراسيون جمهوري اسلامي ايران به عضويت دايم و با حق راي به تصويب رسيد.

و كتاب اول تبار نامه اسب تروبرد مورد قبول كميته تبارنامه تروبرد قرار گرفت.

شايد نزديك به بيش از بيست سال است كه مالكين و علاقمندان اسبدواني در پي كسب اين موفقيت ها بودند و خوشبختانه امروز اين مهم به نتيجه رسيد.

حداكثر ظرف سه ماه اينده تمامي مسابقات اسبدواني كشور با مقرارت جديد مورد تصويب برگزار خواهد شد و در همين راستا امكان حضور اسبهاي تروبرد در مسابقات ساير كشورها و بر اساس ريتينگ مسابقات ايران فراهم ميگردد.

با ارزوي ارتقا هر چه بيشتر مسابقات اسبدواني و رضايت بيشتر مالكين محترم