اطلاعیه مسابقات اسبدوانی تابستانه سال1397


پیرو جلسه مورخ 24 اردیبهشت ماه جاری مسئولین هیات سوارکاری استان گلستان و معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری کشور در محل فدراسیون ،تصمیمات زیر در خصوص شروع مسابقات تابستانه تهران و بندر ترکمن اتخاذ گردید:

1-مقرر گردید که مسابقات بندر ترکمن از روز جمعه مورخ 97/4/1تیرماه شروع و در تاریخ 19 مرداد ماه خاتمه یابد.
19مرداد هفته قهرمانی مسابقات بندر ترکمن خواهد بود.

2-شروع مسابقات تابستانه تهران از روز جمعه 12 مرداد خواهد بود.
تاریخ ورود اسب ها به مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران متعاقبا از طریق سایت فدراسیون اعلام خوهد شد.