دومين دوره تور اموزشي اسبدواني (استان گلستان ، گنبد كاووس) هم اكنون در سالن همايش مجموعه شمس در حال برگزاريست ، اين دوره اموزشي تا روز چهارشنبه ادامه دارد كميته اموزش اسبدوانیدومين دوره تور اموزشي اسبدواني  (استان گلستان ، گنبد كاووس)
هم اكنون در سالن همايش مجموعه شمس در حال برگزاريست ، اين دوره اموزشي تا روز چهارشنبه ادامه دارد
كميته اموزش اسبدوانی