كسب مقام اول رده زير ١٢سال توسط آقاي عليرضا جمالي و همچنين كسب مقام دوم رده ي بالاي دوازده سال توسط آقاي مهدي جمالي در جام اسب خالص ايراني را به اين دو عزيز قهرمان پارادايس تبريك ميگوييم .باشگاه سواركاري پارادايس