مراسم جشن تقدیر پارادایس از قهرمانان استان اصفهان (علیرضا عامری.محمد حسین مکاری نژاد.رامین هدایت و یزدان ملا افضل) با حضور پیشکسوت سوارکاری کشور استاد جمشید خانی و به افتخار حضور اعضای این مجموعه