آخرین رتبه بندی سوارکاران پرشی FEI

به گزارش پایگاه خبری پدوک، آخرین رتبه بندی جهانی سوارکاران پرشی که توسط فدراسیون جهانی سوارکاری تعیین شده است به شرح زیر می باشد:

 

1

 

Christian Ahlmann

3161

 

2

 

Simon Delestre

3080

 

3

 

McLain Ward

2924

+1

4

 

Kent Farrington

2855

-1

5

 

 Daniel Deusser

2832

+1

6

 

Eric Lamaze

2814

-1

7

 

Marcus Ehning

2634

+2

8

 

Kevin Staut

2580

 

9

 

Penelope Leprevost

2508

-2

10

 

Scott Brash

2435