هماهنگ کردن سیستم آموزشی در بحث سوارکاری باید در راس اهداف آموزشی این رشته قرار گیردهماهنگ کردن سیستم آموزشی در بحث سوارکاری باید در راس اهداف آموزشی این رشته قرار گیرد
علیرضا عامری با بین این مطلب گفت : مربیان این رشته برای رسیدن به اهداف آموزشی صحیح  و آموزش اسب و سوارکار میبایست از یک سیستم واحد آموزشی تبعیت کنند
مسیول کمیته مربیان هیات سوارکاری استان اصفهان خاطر نشان کرد برای ایجاد این هکاهنگی  و پیروی از یک نظام آموزشی واحد نیازمند شرایطی هستیم که مربیان این رشته با تبادل نظر و هماهنگی اصول آموزشی  راه کارهای خود را طی تعاملاتی پیوسته ارایه دهند
این سوارکار و مربی موفق پارادایس ، فعال کردن و رونق بخشیدن  به مباحث آموزشی  مربیان را از اهداف این کمیته دانست و  گفت : برپایی جلسات متعدد به صورت مداوم و پیوسته  میتواند مربیان این رشته را برای رسیدن به یک نظام آموزشی  واحد هدایت کند