کیدم د رول (جالیسکو بی* نانکین) که متولد سال 1981 بود در اصطبل توماس ولین در دانمارک در سن 32 سالگی درگذشت.

کیدم د رول در زمان شرکت در مسابقات بسیار موفق بود و به عنوان یک سیلمی تولیدی از او کره های موفقی مانند اسب های زیر به جا مانده است:

ناباب د ریو- کوییدامز رابین- کوآیت ایزی- گادسند د ریوردی- کوآنتوم- کویینار- کوآیت کاپیتول- وردی
 

 

منبع: http://worldofshowjumping.com/