جناب آقای  علی بصیری، کسب مقام سوم قهرمانی پرش با اسب استان اصفهان برشما سوارکار نمونه  استان مبارک باد.آرزوی ما پیروزی بیشتر شما سوار کار شایسه درعرصه های ملی و بین المللی است.این قهرمانی بر شما مبارک.