تبریک به علی فرهمند ، علیرضا هفت برادران  و رضا آزادیپور عزیز ،سوارکاران جوان و نوجوان  پارادایس برای کسب امتیازهای  برتر کشور@clubparadiseتبریک به علی فرهمند ، علیرضا هفت برادران  و رضا آزادیپور عزیز ،سوارکاران جوان و نوجوان  پارادایس برای کسب امتیازهای  برتر کشور