كسب مقام دوم رده ١٣٠ توسط آقاي محمدحسين مكاري نژاد
كسب مقام سوم رده جوانان توسط آقاي علي
فرهمند 
و كسب مقام دهم رده نوجوانان توسط آقاي رضا آزادي پور از باشگاه سوارکاری پارادایس در مسابقات جام فجر پدیده سازان را
به عزيزان صميمانه تبريك گفته و موفقيت بيشتر را برايشان آرزومنديم.